47 + 5

Trong thí nghiệm ở hình 35.4, khi đổi chiều dòng điện chạy vào cuộn dây dẫn thì tác dụng từ của cuộn dây đối với kim nam châm và kim sắt non có gì khác không? Vì sao?

Trả lời:

Cuộn dây sẽ hút kim sắt non và kim nam châm vì khi k đóng cuộn dây nhiễm từ và thành 1 nam châm cực gần nam châm là cực Nam, cực gần sắt non là cực Bắc nên cuộn dây sẽ hút nam châm và sắt non