Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 105 sgk Toán 2

Bài 1: Tính nhẩm:

2 x 6 =                      2 x 8 =                  5 x 9 =                   3 x 5 =

3 x 6 =                      3 x 8 =                  2 x 9 =                   4 x 5 =

4 x 6 =                      4 x 8 =                  4 x 9 =                   2 x 5 =

5 x 6 =                      5 x 8 =                 3 x  9 =                   5 x 5 =

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Bài 3: Tính:

a) 5 x 5 + 6 =                                      b)  4 x 8 - 17 =

c) 2 x 9 - 18 =                                     d) 3 x 7 + 29 =

Bài 4: Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏi 7 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa ?

Bài 5: Tính độ dài mỗi đường gấp khúc sau:

 

Bài giải:

Bài 1:

2 x 6 = 12                         2 x 8 = 16                 

3 x 6 = 18                         3 x 8 = 24                 

4 x 6 = 24                          4 x 8 = 32                

5 x 6 = 30                          5 x 8 = 40                

 

5 x 9 = 45                   3 x 5 = 15

2 x 9 = 18                   4 x 5 = 20

4 x 9 = 36                   2 x 5 = 10

3 x  9 = 27                  5 x 5 = 25

Bài 2:

Bài 3:

a) 5 x 5 + 6 = 25 + 6 = 31                                    b)  4 x 8 - 17 = 32 - 17 = 15

c) 2 x 9 - 18 = 18 - 18 = 0                                   d) 3 x 7 + 29 = 21 + 29 = 50

Bài 4:

7 đôi đũa có số chiếc đũa là:

2 x 7 = 14 (chiếc đũa)

Đáp số: 14 chiếc đũa.

Bài 5:

a) Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 3 + 3 = 9

Đáp số: 9cm.

b) Độ dài đường gấp khúc là:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 =10 (cm)

Đáp số: 10cm.