Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 sgk Toán 2

Bài 1: Tính nhẩm:

2 x 5 =                  3 x 7 =                 4 x 4 =                       5 x 10 =

2 x 9 =                  3 x 4 =                 4 x 3 =                       4 x 10 =

2 x 4 =                  3 x 3 =                 4 x 7 =                       3 x 10 =

2 x 2 =                  3 x 2 =                 4 x 2 =                       2 x 10 =

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 3: So sánh:

2 x 3 ...3 x 2                                   4 x 9 ....5 x 9

4 x 6...4 x 3                                    5 x 2....2 x 5

5 x 8 ....5 x 4                                  3 x 10...5 x 4

Bài 4: Mỗi học sinh được mượn 5 quyển truyện. Hỏi 8 học sinh được mượn bao nhiêu quyển truyện ?

Bài 5: Đo rồi tính độ dài mỗi đường gấp khúc:

Bài giải:

Bài 1:

2 x 5 = 10                  3 x 7 = 21                 4 x 4 = 16                         5 x 10 = 50

2 x 9 = 18                  3 x 4 = 12                 4 x 3 = 12                         4 x 10 = 40

2 x 4 = 8                    3 x 3 = 9                  4 x 7 = 28                          3 x 10 = 30

2 x 2 = 4                    3 x 2 = 6                  4 x 2 = 8                            2 x 10 = 20

Bài 2:

Điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải như sau: 12, 45, 32, 21, 40, 27, 14, 16.

Bài 3:

2 x 3 = 3 x 2                                   4 x 9 < 5 x 9

4 x 6 > 4 x 3                                    5 x 2 = 2 x 5

5 x 8  > 5 x 4                                  3 x 10 > 5 x 4

Bài 4:

8 học sinh mượn được số quyển truyện là:

5 x 8 = 40 (quyển truyện)

Đáp số: 40 quyển truyện.

Bài 5:

a) Đo độ dài từng đoạn thẳng ta có kết quả lần lượt như sau:

3cm, 3cm,2cm, 4cm.

Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 3 + 2 + 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

b) Đo độ dài từng đoạn thẳng ta có kết quả lần lượt như sau: 3cm, 4cm, 5cm.

Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm