Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 115 sgk Toán 2

Bài 1: Tính nhẩm:

6 : 3 =                    12 : 3 =                 15 : 3 =                    30 : 3 =

9 : 3 =                    27 : 3 =                  24 : 3 =                   18 : 3 =

Bài 2: Tính nhẩm:

3 x 6 =                       3 x 9 =                  3 x 3 =                 3 x 1 =

18 : 3 =                     27  :3 =                  9  :3 =                  3 : 3 =

Bài 3: Tính (theo mẫu):

8cm : 2 = 4cm                            9kg : 3 =

15cm : 3 =                                  21l : 3 =           

14cm : 2 =                               10dm : 2 =

Bài 4: Có 15 kg gạo chia đều cho 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo ?

Bài 5: Có 27l dầu rót vào các can, mỗi can 3l. Hỏi rót đươc mấy can dầu ?

Bài giải:

Bài 1:

6 : 3 = 2                    12 : 3 = 4               15 : 3 = 5                 30 : 3 = 10

9 : 3 = 3                    27 : 3 = 9               24 : 3 = 8                 18 : 3 = 6

Bài 2:

3 x 6 = 18                    3 x 9 = 27              3 x 3 = 9                 3 x 1 = 3

18 : 3 = 6                    27 :3 = 9                9 : 3 = 3                 3 : 3 = 1

Bài 3: 

8cm : 2 = 4cm                               9kg : 3 = 3kg.

15cm : 3 = 5cm                              21l : 3 = 7l          

14cm : 2 = 7cm                             10dm : 2 = 5dm.

Bài 4:

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:

15 : 3 = 5 (kg)

Đáp số: 5 kg.

Bài 5:

Số can dầu là: 

27 : 3 = 9 (can dầu)

Đáp số: 9 can dầu.