Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117 sgk Toán 2

Bài 1: Tìm X:

a) X x 2 = 4                       b) 2 x X = 12                      c) 3 x X =  27

Bài 2: Tìm y

a) y + 2 = 10                     b) y x 2 = 10                      c ) 2 x y = 10

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 4: Có 12kg gạo chia đều cho 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo ?

Bài 5: Có 15 bông hoa cắm vào các lọ, mỗi lọ có 3 bông hoa. Hỏi cắm được mấy lọ hoa ?

Bài giải:

Bài 1:

a) X x 2 = 4

         X = 4 : 2

         X = 2

b) 2 x X = 12

         X = 12 : 2

         X = 6

c) 3 x X = 27

         X = 27 : 3 

         X = 9

Bài 2:

a) y + 2 = 10

         y = 10 - 2

         y = 8

b) y x 2 = 10

         y = 10 : 2

         y = 5

c) 2 x y = 10

         y = 10 : 2

         y = 5

Bài 3:

Cột thứ nhất: 2 x 6 = 12, điền 12 vào ô trống.

Cột thứ hai: 12 : 2 = 6, điền 6 vào ô trống.

Cột thứ ba: 2 x 3= 6, điền 6 vào ô trống.

Cột thứ tư: 6 : 2 = 3, điền 3 vào ô trống.

Cột thứ năm: 3 x 5 = 15, điền 15 vào ô trống.

Cột thứ sáu: 15 : 3 = 5, điền 5 vào ô trống.

Bài 4:

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:

12 : 3 = 4 (kg)

Đáp số: 4 kg.

Bài 5:

Số lọ hoa là:

15 : 3 = 5 (lọ hoa)

Đáp số: 5 lọ hoa