Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 120 sgk Toán 2

Bài 1: Tính nhẩm:

8 : 4 =                      12 : 4 =             20 : 4 =                      28 : 4 =

36 : 4 =                    24 : 4 =             40 : 4 =                      32 : 4 =

Bài 2: Tính nhẩm:

4 x 3 =                 4 x 2 =                4 x 1 =                       4 x 4 =

12 : 4 =                8 : 4 =                4 : 4 =                       16 : 4 =

12 : 3 =                8 : 2 =                4 : 1 =

Bài 3: Có 40 học sinh chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh ?

Bài 4: Có 12 người khách cần sang sông, mỗi thuyền đều chở 4 người khách (không kể người lái thuyền). Hỏi cần mấy thuyền để chở hết số khách đó ?

Bài 5: Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 4}\) số con hươu:

Bài giải:

Bài 1:

8 : 4 = 2                 12 : 4 = 3           20 : 4 = 5               28 : 4 = 7

36 : 4 = 8               24 : 4 = 6           40 : 4 = 10             32 : 4 = 8

Bài 2:

4 x 3 = 12              4 x 2 = 8              4 x 1 = 4              4 x 4 = 16

12 : 4 = 3              8 : 4 = 2               4 : 4 = 1              16 : 4 = 4

12 : 3 = 4              8 : 2 = 4               4 : 1 = 4

Bài 3: 

Số học sinh mỗi tổ là:

40 : 4 = 10 (học sinh)

Đáp số: 10 học sinh.

Bài 4:

Số thuyền cần có là:

12 : 4 = 3 (thuyền)

Đáp số: 3 thuyền.

Bài 5:

Ở hình a, có \({1 \over 4}\) số con hươu đã được khoanh vào.