Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 14 sgk toán 2

Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 1 + 5 =                   8 + 2 + 6 =                        7 + 3 + 4 = 

9 + 1 + 8 =                   8 + 2 + 1 =                        7 + 3 + 6 = 

Giải

9 + 1 + 5 = 15             8 + 2 + 6 = 16                   7 + 3 + 4 = 14

9 + 1 + 8 = 18             8 + 2 + 1 = 11                   7 + 3 + 6 = 16

Bài 2. Tính:

Giải

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

24 + 6;                 48 + 12;               3 + 27.

Giải

Bài 4. Một lớp học có 14 học sinh nữ và 16 học sinh nam. Hỏi lớp đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

Nữ : 14 học sinh

Nam : 16 học sinh

Tất cả có : .... học sinh?

Giải

Số học sinh của cả lớp là:

14 + 16 = 30 (học sinh)

Đáp số : 30 học sinh

Bài 5. Số?

Đoạn thẳng AB dài ... cm hoặc ... dm.

Giải

Đoạn thẳng AB dài 10 cm hoặc 1 dm.