Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 140, 141 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Viết (theo mẫu):

Bài 2: >; <; = 

Bài 3: >; <; =  

100...110                            180...170

140...140                            190...150

150...170                            160...130

Bài 4: Số ?

110; ...; 130; 140; ...; 160; 170; ...;....;200

Bài 5: Xếp 4 hình tam giác thành hình tứ giác (xem hình vẽ):

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

110 < 120                          110 < 120  

120 > 110                          150 > 130                      

130 < 150                          150 > 130

Bài 3:

100 < 110                            180 > 170

140 = 140                            190 > 150

150 < 170                            160 > 130

Bài 4:

110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200.

Bài 5:

Có thể xếp hình như sau: