Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 159 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Tính:

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 986 - 264;                 758 - 354 ;                   831 - 120

b) 73 - 26  ;                    65 - 19  ;                     81 - 37.

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 4: Trường Tiểu học Thành Công có 865 học sinh, Trường Tiểu học Hữu Nghị có ít hơn trường Tiểu học Thành Công 32 học sinh. Hỏi Trường Tiểu học Hữu Nghị có bao nhiêu học sinh ?

Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

Số hình tứ giác có trong hình vẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

a) 

b) 

Bài 3: 

Cột thứ nhất: 257 - 136 =  121, điền 121 vào ô trống.

Cột thứ hai: 121 + 136 = 257, điền 257 vào ô trống.

Cột thứ ba: 869 - 659 = 210, điền 210 vào ô trống.

Cột thứ tư: 867 - 206 = 661, điền 661 vào ô trống.

Cột thứ năm: 486 - 264 = 222, điền 222 vào ô trống.

Bài 4:

Số học sinh của Trường Tiểu học Hữu Nghị là:

865 - 32 = 833 (học sinh)

Đáp số: 833 học sinh.

Bài 5:

Khoanh vào chữ D.