Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166 sgk Toán lớp 2

Bài 1: >; < = 

937...739                               200 + 30....230

600...599                               500 + 60 + 7...597

398...405                               500 + 50 ...649

Bài 2: Viết các số 857. 678, 599, 1000, 903 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 635 + 241;                          970 + 29

b) 896 - 133 ;                         295 - 105

Bài 4: Tính nhẩm:

600m + 300m =

700cm + 20cm =

20dm + 500dm =

1000km - 200km =

Bài 5: Xếp 4 hình tam giác nhỏ thành hình tam giác to (xem hình vẽ):

Bài giải:

Bài 1:

937 > 739                               200 + 30 = 230

600 > 599                               500 + 60 + 7 < 597

398 < 405                               500 + 50  > 649

Bài 2:

a) 599, 678, 857, 903, 1000.

b) 1000, 903, 857, 678, 599.

Bài 3:

Bài 4: 

600m + 300m = 900m

700cm + 20cm = 720cm

20dm + 500dm = 520dm

1000km - 200km = 800km

Bài 5:

Có thể xếp hình như sau: