Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 168 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Viết các số:

Chín trăm mười lăm                                 Hai trăm năm mươi

Sáu trăm chín mươi lăm                           Ba trăm bảy mươi mốt

Bảy trăm mười bốn                                 Chín trăm

Năm trăm hai mươi tư                              Mốt trăm chín mươi chín

Một trăm linh một                                   Năm trăm năm mươi lăm

Bài 2: Số ?

Bài 3: Viết các số tròn trăm thích hợp vào chỗ chấm:

100;...; 300;...;...;...;700;....;....;1000

Bài 4: >; < =

372...299                                    631 ...640

465...700                                    909...902 + 7

534....500 + 34                            708...807

Bài 5:

a) Viết số bé nhất có ba chữ số.

b) Viết số lớn nhất có ba chữ số.

c) Viết số liền sau của 999.

Bài giải:

Bài 1: Các số được viết lần lượt như sau:

915; 695; 714; 524; 101

250 ; 371; 900; 199; 555

Bài 2:

Bài 3:

100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000.

Bài 4:

372 > 299                                    631 < 640

465 < 700                                    909 = 902 + 7

534 = 500 + 34                             708 < 807

Bài 5:

a) Viết số be nhất có ba chữ số là số 100.

b) Viết số lớn nhất có ba chữ số là số 999.

c) Viết số liền sau của 999 là số 1000.