Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Tính độ dài các đường gấp khúc sau: 

Bài 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:

AB = 30cm, BC = 15cm, AC = 35cm.

Bài 3: Tính chu vi hình tứ giác MNPQ, biết độ dài mỗi cạnh của hình đó đều bằng 5cm.

Bài 4: Em thử đoán xem nếu con kiến đi từ A đến C theo đường gấp khúc ABC hoặc theo đường gấp khúc AMNOPQC thì đi đường nào dài hơn.

Bài 5: Xếp 4 hình tam giác thành hình mũi tên (xem hình vẽ):

Bài giải:

Bài 1: 

a) Đường gấp khúc ABCD là:

3 + 2 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

b) Độ dài đường gấp khúc GHKM là:

20 + 20 + 20 + 20 = 80 (mm)

Đáp số: 80mm.

Bài 2:

Chu vi hình tam giác ABC là:

30 + 15 + 35 = 80 (cm)

Đáp số: 80 cm.

Bài 3:

Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

5 + 5 + 5 + 5 = 20 (cm)

Đáp số: 20cm.

(Hoặc có thể tính: 5 x 4 = 20 cm)

Bài 4:

Ước lượng bằng mắt, ta thấy:

Tổng độ dài các đoạn thẳng MN, OP, QC bằng độ dài đoạn thẳng AB.

Tổng độ dài các đoạn thẳng AM, NO, PQ bằng độ dài đoạn thẳng BC.

Vậy độ dài hai đường gấp khúc ABC và AMNOPQC bằng nhau.

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

5 + 6 = 11 (cm)

Độ dài đường gấp khúc AMNOPQC là:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 =11 (cm)

Vậy độ dài hai đường gấp khúc đó bằng nhau.

Bài 5:

Có thể xếp hình như sau: