Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180,181 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Bài 2: Viết các số 728, 699, 801, 740 theo thứ tự từ bé đến lớn:

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 85 - 39 ;               75 + 25 ;                     312 + 7

b) 64 + 16 ;              100 - 58 ;                    509 - 6

Bài 4: Tính:

24 + 18 - 28 =                                    3 x 6 : 2 =

5 x 8 - 11 =                                         30 : 3 : 5 =

Bài 5: Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 5cm. Hỏi chu vi hình tam giác đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài giải:

Bài 1:

Đồng hồ A chỉ 5 giờ 15 phút.

Đồng hồ B chỉ 9 giờ 30 phút.

Đồng hồ C chỉ 12 giờ 15 phút.

Bài 2:

Các số theo thứ tự tùa bé đến lớn là: 699, 728, 740, 801.

Bài 3:

a) 

b) 

Bài 4:

24 + 18 - 28 = 42 - 28 = 14                                      

3 x 6 : 2 = 18 : 2 = 9

5 x 8 - 11 = 40 - 11 = 29                                      

30 : 3 : 5 = 10 : 5 = 2

 Bài 5: 

Chu vi hình tam giác là:

5 + 5 + 5 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm.