Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 sgk toán 2

Bài 1. Tính nhẩm:

7 + 3 =                  7 + 4 =                  7 + 5 =               7 + 6 =

7 + 7 =                  7 + 8 =                  7 + 9 =               7 + 10 = 

5 + 7 =                  6 + 7 =                  8 + 7 =               9 + 7 = 

Bài giải

7 + 3 = 10                         7 + 4 = 11             

7 + 7 = 14                         7 + 8 = 15             

5 + 7 = 12                         6 + 7 = 13            

 

7 + 5 = 12                        7 + 6 = 13

7 + 9 = 16                        7 + 10 = 17

 8 + 7 = 15                       9 + 7 = 16

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

37 + 15;           47 + 18;             24 + 17;             67 + 9.

Bài giải

Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thúng cam có : 28 quả

Thúng quýt có : 37 quả

Cả hai thúng có : ... quả?

Bài giải

Số quả cả hai thúng có là:

28 + 37 = 65 ( quả )

Đáp số: 65 quả.

Bài 4. Điền dấu >; < hoặc dấu = vào chỗ chấm.

19 + 7 ... 17 + 9                      23 + 7 ... 38 - 8

17 + 9 ... 17 + 7                      16 + 8 ... 28 - 3

Bài giải

19 + 7 = 17 + 9                      23 + 7 = 38 - 8

17 + 9 > 17 + 7                      16 + 8 < 28 - 3

Bài 5. Kết quả của phép tính nào có thể điền vào ô trống?

Bài giải

Kết quả của các phép tính sau có thể điền vào chỗ trống:

27 - 5;       19 + 4;         17 + 4.