Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 34 sgk toán 2

Bài 1. Tính nhẩm:

6 + 6 =               6 + 7 =                 6 + 8 =                  6 + 9 = 

6 + 0 =               7 + 6 =                 8 + 6 =                9 + 6 =

Bài giải

6 + 6 = 12              6 + 7 = 13                6 + 8 = 14                 6 + 9 = 15

6 + 0 = 6                7 + 6 = 13                8 + 6 = 14                9 + 6 = 15

Bài 2. Tính:

Bài giải

 

Bài 3. Số?

6 + ... = 11                 ... + 6 = 12                 6 + ... = 13

Bài giải

6 + 5 = 11                6 + 6 = 12                 6 + 7 = 13

Bài 4. 

- Có mấy điểm ở trong hình tròn?

- Có mấy điểm ở ngoài hình tròn?

- Có tất cả bao nhiêu điểm?

Bài giải

- Có 6 điểm ở trong hình tròn.

- Có 9 điểm ở ngoài hình tròn.

- Số điểm có tất cả là: 6 + 9 = 15 ( điểm )

Bài 5. Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ trống:

7 + 6 ... 6 + 7                              6 + 9 - 5 ... 11

8 + 8 ... 7 + 8                              8 + 6 - 10 ... 3

Bài giải

7 + 6 = 6 + 7                              6 + 9 - 5 < 11

8 + 8 > 7 + 8                              8 + 6 - 10 > 3