Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 sgk toán 2

Bài 1. Tính:

5 + 6 =              16 + 5 =               40 + 5 =               4 + 16 =

8 + 7 =              27 + 8 =               30 + 6 =                 3 + 47 =

9 + 4 =              44 + 9 =               7 + 20 =                 5 + 35 =

Bài giải

5 + 6 = 11             16 + 5 = 21              40 + 5 = 45                4 + 16 = 20

8 + 7 = 15             27 + 8 = 35              30 + 6 = 36                3 + 47 = 50

9 + 4 = 13             44 + 9 = 53              7 + 20 = 27                5 + 35 = 40

Bài 2. Số?

Hướng dẫn: Hình a. 45kg;               Hình b. 45kg

Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải

Hướng dẫn: Điền kết quả từ trái sang phải là: 51, 93, 92, 63, 80.

Bài 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Lần bán đầu: 45kg gạo

Lần bán sau: 38kg gạo

Cả hai lần bán: ... kg gạo?

Bài giải

Số kg cả hai lần bán là

45 + 38 = 83 (kg)

Đáp số: 83 kg gạo.

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Túi gạo cân nặng mấy kg?

A. 1kg

B. 2kg

C. 3kg

D. 4kg

Bài giải

Khoanh vào D.