Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 sgk toán 2

Bài 1. Tìm x:

a) x + 8 = 10;               b) x + 7 = 10;                c) 30 + x = 58.

Bài giải

a) x + 8 = 10;               b) x + 7 = 10;                c) 30 + x = 58

          x = 10 - 8                     x = 10 - 7                       x = 58 - 30

          x = 2;                           x = 3                              x = 28

Bài 2. Tính nhẩm: 

9 + 1 =                8 + 2 =                   3 + 7 = 

10 - 9 =               10 - 8 =                  10 - 3 = 

10 - 1 =               10 - 2 =                  10 - 7 =

Bài giải

9 + 1 = 10               8 + 2 = 10                  3 + 7 = 10

10 - 9 = 1               10 - 8 = 2                   10 - 3 = 7 

10 - 1 = 9               10 - 2 = 8                   10 - 7 = 3

Bài 3. Tính: 

10 - 1 - 2 =                 10 - 3 - 4 =                  19 - 3 - 5 =

10 - 3 =                      10 - 7 =                       19- 8 = 

Bài giải

10 - 1 - 2 = 7                10 - 3 - 4 = 3                 19 - 3 - 5 = 11

10 - 3 = 7                     10 - 7 = 3                      19 - 8 = 11

Bài 4 . Vừa cam vừa quýt có 45 quả, trong đó có 25 quả cam. Hỏi có bao nhiêu quả quýt?

Bài giải

Số quả quýt là:

45 - 25 = 20 ( quả )

Đáp số: 20 quả quýt.

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Tìm x, biết: x + 5 = 5 

A. x = 5

B. x = 10

C. x = 0

Khoanh đáp án C.