Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 51 sgk toán 2

Bài 1. Tính nhẩm:

11 - 2 =               11 - 4 =              11 - 6 =                 11 - 8 =

11 - 3 =               11 - 5 =              11 - 7 =                11 - 9 =

Bài giải

11 - 2 = 9              11 - 4 = 7             11 - 6 = 5              11 - 8 = 3

11 - 3 = 8              11 - 5 = 6             11 - 7 = 4              11 - 9 = 2

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 41 - 25;               51 - 35;             81 - 48

b) 71 - 9;                 38 + 47;            29 + 6.

Bài giải

Bài 3. Tìm x: 

a) x + 18 = 61;            b) 23 + x = 71;                c) x + 44 = 81

Bài giải

a) x + 18 = 61                            b) 23 + x = 71

    x         = 61 - 18                                   x = 71 - 23

    x         = 43                                          x = 48

c) x + 44 = 81

    x         = 81 - 44

    x         = 37

Bài 4. Một cửa hàng có 51kg táo, đã bán 26kg táo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam táo?

Bài giải

Số ki-lô-gam táo cửa hàng còn lại là

51 - 26 = 25 (kg)

Đáp số: 25 kg táo.

Bài 5. Đặt tính "+" hoặc "-" vào chỗ trống.

9 ... 6 = 15               16 ... 10 = 6                11 ... 8 = 3

11 ... 6 = 5               10 ... 5 = 5                  8 ... 8 = 16

11 ... 2 = 9                8 ... 6 = 14                 7 ... 5 = 12

Bài giải

9 + 6 = 15               16 - 10 = 6               11 - 8 = 3

11 - 6 = 5                10 - 5 = 5                 8 + 8 = 16

11 - 2 = 9                8 + 6 = 14                7 + 5 = 12