Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 55 sgk toán 2

Bài 1. Tính nhẩm:

12 - 3 =             12 - 5 =              12 - 7 =               12 - 9 =

12 - 4 =             12 - 6 =              12 - 8 =               12 - 10 =

Bài giải

12 - 3 = 9            12 - 5 = 7             12 - 7 = 5              12 - 9 = 3

12 - 4 = 8            12 - 6 = 6             12 - 8 = 4              12 - 10 = 2

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 62 - 27;            72 - 15;                 32 - 8.

b) 53 + 19;            36 + 36;                25 + 27.

Bài giải

a) Đáp án lần lượt là: 35, 57, 24

b) Đáp án lần lượt là: 72, 72, 52

Bài 3. Tìm x:

a) x + 18 = 52;                   b) x + 24 = 62;                          

c) 27 + x = 82.

Bài giải

a) x + 18 = 52                   b) x + 24 = 62                      

           x = 52 - 18                  x = 62 - 24                               

           x = 34                                 x = 38                                     

 

c) 27 + x = 82

            x = 82 - 27

            x = 55

Bài 4. Vừa gà vừa thỏ có 42 con, trong đó có 18 con thỏ. Hỏi có bao nhiêu con gà?

Bài giải

Số con gà có là:

42 - 18 = 24 (con gà )

Đáp số: 24 con gà.

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Có bao nhiêu hình tam giác?

A. Có 7 hình tam giác.

B. Có 8 hình tam giác

C. Có 9 hình tam giác

D. Có 10 hình tam giác.

Hướng dẫn: Khoanh tròn chữ D.