Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 sgk toán 2

Bài 1. Tính nhẩm:

13 - 4 =                  13 - 6 =                     13 - 8 = 

13 - 5 =                  13 - 7 =                     13 - 9 =

Bài giải

13 - 4 = 9                 13 - 6 = 7                    13 - 8 = 5

13 - 5 = 8                 13 - 7 = 6                    13 - 9 = 4

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 63 - 35;                       73 - 29;                        33 - 8

b) 93 - 46;                       83 - 27;                       43 - 14.

Bài giải

Bài 3. Tính:

33 - 9 - 4 =                   63 - 7 - 6 =                 42 - 8 - 4 =

33 - 13 =                      63 - 13 =                      42 - 12 = 

Bài giải

33 - 9 - 4 = 20                 63 - 7 - 6 = 50                42 - 8 - 4 = 30

33 - 13 = 20                    63 - 13 = 50                    42 - 12 = 30

Bài 4. Cô giáo có 63 quyển vở, cô đã phát cho học sinh 48 quyển vở. Hỏi cô giáo còn bao nhiêu quyển vở?

Bài giải

Số quyển vở cô giáo còn lại là:

63 - 48 = 15 ( quyển vở )

Đáp số: 15 quyển vở.

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

43 - 26 = ?

Kết quả của phép tính là:

A. 27

B. 37

C. 17

D. 69

Bài giải

Khoanh vào đáp án C.