Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 sgk toán 2

Bài 1. Tính nhẩm:

16 - 7 =                     12 - 6 =                  10 - 8 =                    13 - 6 = 

11 - 7 =                     13 - 7 =                  17 - 8 =                    15 - 7 =

14 - 8 =                     15 - 6 =                  11 - 4 =                    12 - 3 =

Bài giải

16 - 7 = 9                    12 - 6 = 6                 10 - 8 = 2                   13 - 6 = 7

11 - 7 = 4                    13 - 7 = 6                 17 - 8 = 9                   15 - 7 = 8

14 - 8 = 6                    15 - 6 = 9                 11 - 4 = 7                   12 - 3 = 9

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 32 - 25;                     61 - 19;                        44 - 8.

b) 53 - 29;                     94 - 57;                        30 - 6.

Bài giải

Bài 3. Tính:

42 - 12 - 8 =                   36 + 14 - 28 =

58 - 24 - 6 =                   72 - 36 + 24 =

Bài giải

42 - 12 - 8 = 22                   36 + 14 - 28 = 22

58 - 24 - 6 = 28                   72 - 36 + 24 = 60

Bài 4. Tìm x: 

a) x + 14 = 40;                 b) x - 22 = 38;                  c) 52 - x = 17

Bài giải

a) x + 14 = 40;                         b) x - 22 = 38;                       

    x         = 40 - 14                       x         = 38 + 22

    x         = 26                              x         = 60                                   

c) 52 - x = 17

           x = 52 - 17

           x = 35

Bài 5. Băng giấy màu đỏ dài 65cm, băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ 17cm. Hỏi băng giấy màu xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

Băng giấy màu xanh dài là

65 - 17 = 48 (cm)

Đáp số: 48cm