Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 sgk toán 2

Bài 1. Tính nhẩm:

a)

5 + 9 =                     8 + 6 =                   3 + 9 =                   2 + 9 =

9 + 5 =                     6 + 8 =                   3 + 8 =                   4 + 8 =

b)

14 - 7 =                  12 - 6 =                  14 - 5 =                  15 - 9 =

16 - 8 =                  18 - 9 =                  17 - 8 =                  13 - 7 =

 

Bài giải

a)

5 + 9 = 14            8 + 6 = 14             3 + 9 = 12          2 + 9 = 11

9 + 5 = 14            6 + 8 = 14             3 + 8 = 11          4 + 8 = 12

b)

14 - 7 = 7             12 - 6 = 6              14 - 5 = 9            15 - 9 = 6

16 - 8 = 8             18 - 9 = 9              17 - 8 = 9            13 - 7 = 6

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 36 + 36;               100 - 75;                  48 + 48

b) 100 - 2;                 45 + 45;                  83 + 17.

Bài giải

Bài 3. TÌm x:

a) x + 16 = 20;               b) x - 28 = 14;                c) 35 - x = 15.

Bài giải

a) x + 16 = 20;                      b) x - 28 = 14;                         

    x          = 20 - 16                    x         = 14 + 28  

    x          = 4                             x          = 42  

c) 35 - x = 15.

           x = 35 - 15

           x = 20

Bài 4. Anh cân nặng 50 kg, em nhẹ hơn anh 16kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

Cân nặng của em là:

50 - 16 = 34 (kg)

Đáp số: 34 kg

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

     

Số hình tứ giác trong hình vẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài giải

Khoanh vào chữ D.