Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 98 sgk Toán 2

Bài 1: Số ?

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Bài 3: Mỗi can đựng 3l dầu. Hỏi 5 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu ?

Bài 4: Mỗi túi có 3kg gạo. Hỏi 8 túi như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Bài 5: Số ?

a) 3; 6; 9 ;...;....

b)10 ; 12 ; 14; ...;....

c) 21 ;24; 27;....;....

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

Số lít dầu đựng tròn 5 can là:

3 x 5 = 15 (l)

Đáp số: 15 l

Bài 4:

Số gạo có trong 8 túi là:

3 x 8 = 24 (kg)

Đáp số: 24 kg

Bài 5:

a) 3; 6; 9 ;12; 15

b)10 ; 12 ; 14; 16; 18

c) 21 ;24; 27;30;33