Bài 1, 2, 3, 4 trang 100 sgk Toán 2

Bài 1: Tính nhẩm:

a) 

4 x 4 =                    4 x 9 =                   4 x 6 =

4 x 5 =                    4 x 2 =                   4 x 10 =

4 x 8 =                    4 x 7 =                   4 x 1  =

b)

2 x 3 =                    2 x 4 =                   4 x 3 =

3 x 2 =                    4 x 2 =                   3 x 4 =

Bài 2: Tính (theo mẫu)

Mẫu: 4 x 3 + 8 = 12 + 8

a) 4 x 8 + 10 = 

b) 4 x  9 + 14 =

c) 4 x 10 + 60 =

Bài 3: Mỗi học sinh được mượn 4 quyển sách. Hỏi 5 học sinh được mượn bao nhiêu quyển sách ?

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

4 x 3 = ?

A. 7

B. 1

C. 12

D. 43

Bài giải:

Bài 1:

a) 

4 x 4 = 16                   4 x 9 = 36                  4 x 6 = 24

4 x 5 = 20                   4 x 2 = 8                  4 x 10 = 40

4 x 8 = 32                   4 x 7 = 28                 4 x 1  = 4

b)

2 x 3 = 6                   2 x 4 = 8                 4 x 3 = 12

3 x 2 = 6                   4 x 2 = 8                 3 x 4 = 12

Bài 2:

a) 4 x 8 + 10 = 32 + 10

b) 4 x  9 + 14 = 36 + 14

c) 4 x 10 + 60 = 40 + 60

Bài 3: 

5 học sinh mượn được số quyển sách là:

4 x 5 = 20 (quyển)

Đáp số: 20 quyển

Bài 4:

Khoanh vào chữ C.