Bài 1, 2, 3, 4 trang 129 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Tìm y:

a) y : 2 = 3;               b) y : 3 = 5 ;                        c) y : 3 = 1

Bài 2: Tìm X:

a) X - 2 = 4                b) X - 4 = 5                          c) X : 3 = 3

X : 2 = 4                        X : 4 = 5                              X - 3 = 3

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 4: Có một số lít dầu đựng trong 6 can, mỗi can 3l. Hỏi có tất cả bao nhiêu lít dầu ?

Bài giải:

Bài 1:

a) y : 2 = 3

         y = 3 x 2

         y = 6

b) y : 3 = 5

         y = 5 x 3

         y = 15

c) y : 3 = 1

         y = 1 x 3

         y = 3

Bài 2:

a) X - 2 = 4

         X = 4 + 2

         X = 6

X : 2 = 4

     X = 4 x 2

     X = 8

b) X - 4 = 5

         X = 5 + 4

         X = 9

X : 4 = 5

     X = 5 x 4

     X = 20

c) X : 3 = 3

         X = 3 x 3

         X = 9

X - 3 = 3

     X = 3 + 3

     X = 6

Bài 3:

Cột thứ nhất: 10 : 2 = 5, điền 5 vào ô trống.

Cột thứ hai: 5 x 2 = 10, điền 10 vào ô trống.

Cột thứ ba: 18 : 2 = 9, điền 9 vào ô trống.

Cột thứ tư: 3 x 3 = 9, điền 9 vào ô trống.

Cột thứ năm: 21 : 3 = 7, điền 7 vào ô trống.

Cột thứ sáu: 4 x 3 = 12, điền 12 vào ô trống.

Bài 4:

Sốt lít dầu có tất cả là:

3 x 6 = 18 (lít)

Đáp số: 18 lít.