Bài 1, 2, 3, 4 trang 15 sgk toán 2

Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 3 =       9 + 6 =         9 + 8 =          9 + 7 =          9 + 4 = 

3 + 9 =       6 + 9 =         8 + 9 =          7 + 9 =          4 + 9 = 

Giải

9 + 3 = 12       9 + 6 = 15        9 + 8 = 17         9 + 7 = 16         9 + 4 = 13

3 + 9 = 12       6 + 9 = 15        8 + 9 = 17         7 + 9 = 16         4 + 9 = 13

Bài 2. Tính:

Giải

Bài 3. Tính:

9 + 6 + 3 =                       9 + 4 + 2 = 

9 + 9 + 1 =                       9 + 2 + 4 = 

Giải

9 + 6 + 3 = 18                      9 + 4 + 2 = 15

9 + 9 + 1 = 19                      9 + 2 + 4 = 15

Bài 4. Trong vườn có 9 cây táo, mẹ trồng thêm 6 cây táo nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây táo?

Tóm tắt:

Có : 9 cây táo

Thêm : 6 cây táo

Tất cả có: ... cây táo?

Giải

Trong vườn có tất cả:

9 + 6 = 15 (cây táo)

Đáp số: 15 cây táo.