Bài 1, 2, 3, 4 trang 151, 152 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Số ?

1km = ...m                            ....m = 1km

 1m =...dm                           ...dm = 1m

 1m = ...cm                          ...cm = 1dm

Bài 2: Nhìn hình vẽ trả lời các câu hỏi sau:

a) Quãng đường từ A đến B dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

b) Quãng đường từ B đến D (đi qua C) dài bao nhiêu ki-lô-mét?

c) Quãng đường từ C đến A (đi qua B) dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 3: Nêu số đo thích hợp (theo mẫu):

Bài 4: 

a) Cao Bằng và Lạng Sơn, nơi nào xa Hà Nội hơn ?

b) Lạng Sơn và Hải Phòng, nơi nào gần Hà Nội hơn ?

c) Quãng đường nào dài hơn: Hà Nội- Vinh hay Vinh-Huế ?

d) Quãng đường nào ngắn hơn: Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ hay thành phố Hồ Chí Minh- Cà Mau ?

Bài giải:

Bài 1:

1km = 1000m                            1000m = 1km

 1m = 10dm                                10dm = 1m

 1m = 100cm                               10cm = 1dm

Bài 2:

a) Quãng đường từ A đến B dài 23km.

b) Quãng đường từ B đến D (đi qua C) dài 90km.

(42km + 48km) = 90km)

c) Quãng đường từ C đến A (đi qua B) dài 65km.

Bài 3:

Bài 4: 

a) Cao Bằng xa Hà Nội hơn.

b) Hải Phòng gần Hà Nội hơn.

c) Quãng đường Vinh-Huế dài hơn quãng đường Hà Nội-Vinh.

d) Quãng đường TP Hồ Chí Minh- Cần Thơ ngắn hơn quãng đường TP Hồ Chí Minh- Cà Mau.