Bài 1, 2, 3, 4 trang 154 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Tính:

13m + 15m =                                5km x 2 =

66km - 24km =                              18m : 3 =

23mm + 42mm =                           25mm : 5 =

Bài 2: Một người đi 18km để đến thị xã, sau đó lại đi tiếp 12km để đến thành phố. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một bác thợ may dùng 15m vải may 5 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải ?

A. 10m

B. 20m

C. 3m

Bài 4: Đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC rồi tính chu vi của hình tam giác đó.

Bài giải:

Bài 1:

13m + 15m = 18m                                    5km x 2 = 10km

66km - 24km = 42km                                18m : 3 = 6m

23mm + 42mm = 65mm                            25mm : 5 = 5mm

Bài 2:

Quãng đường người đó đi được là:

18 + 12 = 30 (km)

Đáp số: 30 km

Bài 3:

Khoanh vào chữ C.

Bài 4:

Đo độ dài các cạnh tam giác ABC ta được:

AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm.

Chu vi hình tam giác ABC là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.