Bài 1, 2, 3, 4 trang 155 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Viết (theo mẫu):

Bài 2: Viết các số 271, 978, 835, 509 theo mẫu:

271 = 200 + 70 + 1

Bài 3: Mỗi số 975, 731, 980, 505, 632, 842 được viết thành tổng nào ?

975                      600 + 30 + 2              500 + 5                     731

632                      900 + 70 + 5              700 + 30 + 1              980

842                      800 + 40 + 2              900 + 80                    505

Bài 4: Xếp 4 hình tam giác thành hình cái thuyền (xem hình vẽ):

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

271 = 200 + 70 + 1

978 = 900 + 70 + 8

835 = 800 + 30 + 5

509 = 500 + 9

Bài 3: 

975 được viết thành 900 + 70 + 5 (975 = 900 + 70 + 5)

632 được viết thành 600 + 30 + 2 (632 = 600 + 30 + 2)

842 được viết thành  800 + 40 + 2 (842 = 800 + 40 + 2)

731 được viết thành 700 + 30 + 1 (731 = 700 + 30 + 1)

980 được viết thành 900 + 80 (980 = 900 + 80)

505 được viết thành 500 + 5 (505 = 500 + 5)

Bài 4: Có thể xếp hình như sau: