Bài 1, 2, 3, 4 trang 158 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Tính:

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

548 - 312 ;           732 - 201 ;           592 - 222 ;            395 - 23

Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 500 - 200 = 300             700 - 300 =                  900 - 300 =

    600 - 100 =                     600 - 400 =                  800 - 500 =

b) 1000 - 200 = 800            1000 - 400 =               1000 - 500 =

Bài 4: Đàn vịt có 183 con, đàn gà ít hơn đàn vịt 121 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con ?

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

a)

500 - 200 = 300                               700 - 300 = 400                 

600 - 100 = 500                               600 - 400 = 200                 

900 - 300 = 600                               800 - 500 = 300

b)

1000 - 200 = 800                             1000 - 400 = 600              

1000 - 500 = 500

Bài 4:

Đàn gà có tất cả là:

183 - 121 = 62 (con)

Đáp số : 62 con.