Bài 1, 2, 3, 4 trang 160 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Tính:

Bài 2: Tính:

Bài 3: Tính nhẩm:

700 + 300 =                      800 + 200 =                     500 + 500 =

1000 - 30 =                      1000 - 200 =                   1000 - 500 =

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

a) 351 + 216 ;                     427 + 142 ;                       516 + 173

b) 876 - 231 ;                      999 - 542 ;                         505 - 304

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3: 

700 + 300 = 1000                   800 + 200 = 1000                 

1000 - 300 = 700                    1000 - 200 = 800                  

500 + 500 = 1000                   1000 - 500 = 500

Bài 4:

a) 

b)