Bài 1, 2, 3, 4 trang 162, 163 SGK Toán lớp 2

Bài 1:

Bài 2: Số

Bài 3: Chú lợn nào chứa nhiều tiền nhất?

Bài 4: Tính

100 đồng + 400 đồng =                       700 đồng + 100 đồng = 

900 đồng - 200 đồng =                         800 đồng - 300 đồng = 

Bài giải:

Bài 1:

a) 200 đồng đổi được 2 tờ giấy bạc 100 đồng.

b) 500 đồng đổi được 5 tờ giấy bạc 100 đồng.

c) 1000 đồng đổi được 10 tờ giấy bạc 100 đồng.

Bài 2:

a) 600 đồng

b) 700 đồng

c) 800 đồng

d) 1000 đồng

Bài 3:

Chọn hình D

Bài 4:

100 đồng + 400 đồng = 500 đồng                                              700 đồng + 100 đồng = 800 đồng

900 đồng - 200 đồng = 700 đồng                                                800 đồng - 300 đồng = 500 đồng