Bài 1, 2, 3, 4 trang 164 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Mỗi túi có bao nhiêu tiền?

Bài 2: Mẹ mua rau hết 600 đồng, mua hành hết 200 đồng. Hỏi mẹ phải trả tất cả bao nhiêu tiền?

Bài 3: Viết số tiền trả lại vào ô trống (theo mẫu)

Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Bài giải:

Bài 1:

a) 800 đồng

b) 600 đồng

c) 1000 đồng

d) 900 đồng

e) 700 đồng

Bài 2:

Mẹ phải trả tất cả số tiền là:

600 + 200 = 800 (đồng)

Đáp số : 800 đồng

Bài 3:

Bài 4: