Bài 1, 2, 3, 4 trang 170 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Tính nhẩm:

30 + 50 =                       70 - 50 =                          300 + 200 =

20 + 40 =                       40 + 40 =                          600 - 400 =

90 - 30 =                        60 - 10 =                          500 + 300 =

80 - 70 =                        50 + 40 =                          700 - 400 = 

Bài 2: Tính:

Bài 3: Một trường tiểu học có 265 học sinh gái và 234 học sinh trai. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh ?

Bài 4: Bể thứ nhất chứa được 865l nước, bể thứ hai chứa được ít hơn bể thứ nhất 200l nước. Hỏi bể thứ hai chứa được bao nhiêu lít nước ?

Bài giải:

Bài 1:

30 + 50 = 80                70 - 50 = 20                  300 + 200 = 500

20 + 40 = 60                40 + 40 = 80                 600 - 400 = 200

90 - 30 = 60                 60 - 10 = 50                  500 + 300 = 800

80 - 70 = 10                 50 + 40 = 90                 700 - 400 = 300 

Bài 2:

Bài 3: 

Trường tiểu học đó có số học sinh là:

265 + 234 = 499 (học sinh)

Đáp số: 499 học sinh.

Bài 4:

Số lít nước chứa trong bể thứ hai là:

865 - 200 = 665 (l)

Đáp số: 665l