Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày:

Trong các hoạt động trên, Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động nào ?

Bài 2: Bình cân nặng 27 kg, Hải nặng hơn Bình 5kg. Hỏi Hải cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài 3: Hai xã Đinh Xá và Hòa Hiệp cách nhau 11km. Nhà bạn Phương cách xã Hiệp Hòa 20km (xem hình vẽ). Hỏi nhà bạn Phương cách xã Đinh Xá bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài 4: Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ, bắt đầu bơm lúc 9 giờ. Hỏi đến mấy giờ thì bơm xong ?

Bài giải:

Bài 1:

Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động học.

Bài 2:

Hải cân nặng:

27 + 5 = 32 (kg)

Đáp số: 32 kg.

Bài 3:

Nhà bạn Phương cách xã Đình Xá là:

20 - 11 = 9 (km)

Đáp số: 9km.

Bài 4:

Bơm xong lúc:

9 + 6 = 15 (giờ)

15 giờ = 3 giờ chiều

Đáp số: 3 giờ chiều.