Bài 1, 2, 3, 4 trang 178,179 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Số ?

Bài 2: >; <; =

302...310                                       200 + 20 + 2...322

888...879                                       600 + 80 + 4....648

542...500 + 42                                400 + 120 + 5...525

Bài 3: Số ?

Bài 4: Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào ?

                                     

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

302 < 310                                       200 + 20 + 2 < 322

888 > 879                                       600 + 80 + 4 > 648

542 = 500 + 42                                400 + 120 + 5 = 525

Bài 3:

Bài 4:

Đồng hồ A ứng với cách đọc c) 1 giờ rưỡi.

Đồng hồ B ứng với cách đọc b) 10 giờ 30 phút.

Đồng hồ C ứng với cách đọc a) 7 giờ 15 phút.