Bài 1, 2, 3, 4 trang 20 sgk toán 2

Bài 1. Tính:

 

Giải

Bài 2. Mỗi số 51, 43, 47, 25 là kết quả của phép tính nào?

Giải

51 là kết quả của 48 + 3

43 là kết quả của 38 + 5

47 là kết quả của 39 + 8

25 là kết quả của 18 + 7

Bài 3. Có 18 con gà và 5 con vịt. Hỏi cả gà và vịt có bao nhiêu con?

Tóm tắt:

Gà: 18 con

Vịt : 5 con

Tất cả : .... con?

Giải

Số con cả gà và vịt có là:

18 + 5 = 23 (con)

đáp số: 23 con

Bài 4. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 5cm.

Giải

Học sinh dùng thước vẽ có chia vạch xăngtimet. Vẽ từ vạch số 0 đến vạch số 5.

Dựa vào thước dùng bút nối hai điểm đó, ta được đoạn thẳng dài 5 cm.