Bài 1, 2, 3, 4 trang 21 sgk toán 2

Bài 1. Tính: 

Bài giải

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải:

Điền số theo thứ tự từ trái sang phải: 15; 44; 79; 61; 52; 88.

Bài 3. đoạn thẳng AB dài 28dm, đoạn thẳng BC dài 34dm. Con kiến đi từ A đến C phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài giải

Con kiến đi đoạn đường dài là:

28 + 34 = 62 (dm)

Đáp số 62dm

Bài 4. Điền dấu >; < hoặc = vào ô trống:

8 + 4 ... 8 + 5                           18 + 8 ... 19 + 9

9 + 8 ... 8 + 9                           18 + 9 ... 19 + 8

9 + 7 ... 9 + 6                           19 + 10 ... 10 + 18

Bài giải

8 + 4 < 8 + 5                           18 + 8 < 19 + 9

9 + 8 = 8 + 9                           18 + 9 = 19 + 8

9 + 7 > 9 + 6                           19 + 10 > 10 + 18