Bài 1, 2, 3, 4 trang 38 sgk toán 2

Bài 1. Tính nhẩm:

a) 9 + 2 =                 8 + 3 =                 7 + 4 =                 6 + 5 =

9 + 3 =                     8 + 4 =                 7 + 5 =                 6 + 6 =

9 + 4 =                     8 + 5 =                 7 + 6 =

9 + 5 =                     8 + 6 =                 7 + 7 = 

9 + 6 =                     8 + 7 =

9 + 7 =                     8 + 8 =

9 + 8 =

9 + 9 =

 

b) 2 + 9 =               3 + 8 =                 4 + 7 =                    5 + 6 =

                               3 + 9 =                 4 + 8 =                    5 + 7 =

                                                            4 + 9 =                    5 + 8 = 

                                                                                            5 + 9 =

Bài giải

a) 9 + 2 = 11              8 + 3 = 11               7 + 4 = 11               

9 + 3 = 12                  8 + 4 = 12               7 + 5 = 12               

9 + 4 = 13                  8 + 5 = 13               7 + 6 = 13

9 + 5 = 14                  8 + 6 = 14               7 + 7 = 14

9 + 6 = 15                  8 + 7 = 15             

9 + 7 = 16                  8 + 8 = 16               6 + 5 = 11

9 + 8 = 17                                                  6 + 6 = 12

9 + 9 = 18

 

b) 2 + 9 = 11             3 + 8 = 11                4 + 7 = 11                   

                                  3 + 9 = 12                4 + 8 = 12                    

                                                                   4 + 9 = 13                                                                                                                     

5 + 6 = 11

5 + 7 = 12

5 + 8 = 13

5 + 9 = 14

Bài 2. Tính:

Bài giải

Bài 3. Hoa cân nặng 28kg, Mai cân nặng hơn Hoa 3kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

Số kg Mai cân nặng là:

28 + 3 = 31 (kg)

Đáp số: 31 kg

Bài 4. Trong hình bên:

a) Có mấy hình tam giác?

b) Có mấy hình tứ giác?

Bài giải

Ghi số vào hình:

a) Có 3 hình tam giác là : h1; h2; h3.

b) Có 3 hình tứ giác là : h(1,2); h(2,3); h(1,2,3(.