Bài 1, 2, 3, 4 trang 41, 42 sgk toán 2

Bài 1. Đọc, viết:

Bài giải:

Hình thứ hai:

Đọc: Mười lít

Viết: 10l

Hình thứ ba:

Đọc: Hai lít

Viết: 2l.

Bài 2. Tính (theo mẫu ):

a)  9l + 8l = 17l                  15l + 5l =                   2l + 2l + 6l =

b) 17l - 6l =                       18l - 5l =                    28l - 4l - 2l =

Bài giải

a) 9l + 8l = 17l               15l + 5l = 20l                2l + 2l + 6l = 10l

b) 17l - 6l = 11l              18l - 5l = 13l               28l - 4l - 2l = 22l

Bài 3. Còn bao nhiêu lít?

Bài giải

b) 10l - 2l  = 8l

c) 20l - 10l = 10l.

Bài 4. Lần đầu cửa hàng bán được 12l nước mắm, lần sau bán được 15l nước mắm. Hỏi cả hai lần bán được bao nhiêu lít nước mắm?

Bài giải

Số lít nước mắm cả hai lần cửa hàng bán được là

12 + 15 = 27 (l)

Đáp số: 27 lít.