Bài 1, 2, 3, 4 trang 49 sgk toán 2

Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 51 và 4;                b) 21 và 6;                  c) 71 và 8.

Bài giải

Bài 3. Đàn gà đẻ được 52 quả trứng, mẹ đã lấy 6 quả trứng để làm món ăn. Hỏi còn lại bao nhiêu quả trứng?

Bài giải

Số quả trứng còn lại là

52 - 6 = 46 ( quả trứng )

Đáp số : 46 quả trứng.

Bài 4. Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại những điểm nào?

Bài giải

Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm O.