Bài 1, 2, 3, 4 trang 53 sgk toán 2

Bài 1. Tính: 

Bài giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 72 và 7;              b) 42 và 6;                   c) 62 và 8.

Bài giải

Bài 3. Hòa có 22 nhãn vở, Hòa cho bạn 9 nhãn vở. Hỏi Hòa còn lại bao nhiêu nhãn vở?

Bài giải

Số nhãn vở Hòa còn lại là:

22 - 9 = 13 ( nhãn vở )

Đáp số: 13 nhãn vở.

Bài 4. Tìm x:

a) x + 7 = 42;                              b) 5 + x = 62.

Bài giải

a) x + 7 = 42                               b) 5 + x = 62

    x       = 42 - 7                                     x = 62 - 5

    x       = 35                                          x = 57