Bài 1, 2, 3, 4 trang 57 sgk toán 2

Bài 1. Tính nhẩm:

a) 9 + 4 =                     8 + 5 =                      7 + 6 = 

    4 + 9 =                     5 + 8 =                      6 + 7 =

b) 13 - 9 =                    13 - 8 =                     13 - 7 =

    13 - 4 =                    13 - 5 =                     13 - 6 =

c) 13 - 3 - 5 =                13 - 3 - 1 =                13 - 3 - 4 =

    13 - 8 =                     13 - 4 =                     13 - 7 = 

Bài giải

a) 9 + 4 = 13                    8 + 5 = 13                     7 + 6 = 13

    4 + 9 = 13                    5 + 8 = 13                     6 + 7 = 13

b) 13 - 9 = 4                   13 - 8 = 5                        13 - 7 = 6

    13 - 4 = 9                   13 - 5 = 8                        13 - 6 = 7

c) 13 - 3 - 5 = 5               13 - 3 - 1 = 9                  13 - 3 - 4 = 6

    13 - 8 = 5                    13 - 4 = 9                    13 - 7 = 6

Bài 2. Tính:

Bài giải

Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 13 và 9;                    b) 13 và 6;                     c) 13 và 8.

Bài giải

Bài 4. Cửa hàng có 13 xe đạp, đã bán 6 xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại mấy xe đạp?

Bài giải

Số xe đạp cửa hàng còn lại là

13 - 6 = 7 ( xe đạp )

Đáp số: 7 xe đạp.