Bài 1, 2, 3, 4 trang 63 sgk toán 2

Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 74 và 47;                b) 64 và 28;                   c) 44 và 19.

Bài giải

Bài 3. Mảnh vải màu xanh dài 34dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 15dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài giải

Số đề-xi-mét mảnh vải màu tím dài là

34 - 15 = 19 (dm)

Đáp số: 34dm