Bài 1, 2, 3, 4 trang 64 sgk toán 2

Bài 1. Tính nhẩm:

14 - 5 =                        14 - 7 =                   14 - 9 =

14 - 6 =                        14 - 8 =                   13 - 9 = 

Bài giải

14 - 5 = 9                       14 - 7 = 7                  14 - 9 = 5

14 - 6 = 8                       14 - 8 = 6                  13 - 9 = 4

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 84 - 47;                   30 - 6;                   74 - 48;

b) 62 - 28;                   83 - 45;                  60 - 12.

Bài giải

Bài 3. Tìm x:

a) x - 24 = 34;                   b) x + 18 = 60;              c) 25 + x = 84.

Bài giải

a) x - 24 = 34;                    b) x + 18 = 60;                   

    x        = 34 + 24                 x         = 60 - 18                         

    x        = 58                          x         = 42                               

c) 25 + x = 84.

            x = 84 - 25

            x = 59.

Bài 4. Một cửa hàng đồ chơi có 84 ô tô và máy bay, trong đó có 45 ô tô. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu máy bay?

Bài giải

Số may bay cửa hàng đó có là:

84 - 45 = 39 ( máy bay)

Đáp số: 39 máy bay.