Bài 1, 2, 3, 4 trang 74 sgk toán 2

Bài 1. Tính nhẩm:

12 - 7 =               11 - 8 =                 14 - 9 =              16 - 8 =

14 - 7 =               13 - 8 =                 15 - 9 =              17 - 8 =

16 - 7 =               15 - 8 =                 17 - 9 =              18 - 9 =

Bài giải

12 - 7 = 5              11 - 8 = 3             14 - 9 = 5             16 - 8 = 8

14 - 7 = 7              13 - 8 = 5             15 - 9 = 6             17 - 8 = 9

16 - 7 = 9              15 - 8 = 7             17 - 9 = 8             18 - 9 = 9

Bài 2. Tính:

Bài giải

Bài 3. Tìm x:

a) 32 - x = 18;                     b) 20 - x = 2;                       c) x - 17 = 25

Bài giải

a) 32 - x = 18;                     b) 20 - x = 2;                       c) x - 17 = 25

           x = 32 - 18                          x = 20 - 2                            x = 17 + 25

           x = 14                                 x = 18                                 x = 42  

Bài 4. Vẽ đoạn thẳng:

Bài giải

a) 

b) Hướng dẫn: Nên chấm 1 điểm khác điểm O, vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O và P.

c) Có thể chọn tùy ý hai trong ba điểm vẽ đường thẳng, chẳng hạn: