Bài 1, 2, 3, 4 trang 8 sgk toán 2

Bài 1. a) 10cm = ... dm;   1dm = ... cm

b) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 1dm

c) Vẽ đoạn thẳng AB dài 1dm.

Giải

a) 10cm = 1dm;         1dm = 10cm

b) Vạch 10 chỉ 10cm hay 1dm

c) Học sinh tự vẽ đoạn thẳng 1dm (vẽ từ vạch 0 đến vạch 10)

Bài 2. 

a) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 2dm.

b) 2dm = ... cm

Giải

a) Vạch 20 trên thước chỉ 2dm

b) 2dm = 20cm

Bài 3.

a) 1dm = ... cm          3dm = ... cm            8dm = ... cm

2dm = ... cm              5dm = ... cm            9dm = ... cm

b) 30cm = ... dm        60cm = ... dm          70cm = ... dm

Giải

a) 1dm = 10cm          3dm = 30cm            8dm = 80cm

2dm = 20cm              5dm = 50cm            9dm = 90cm

b) 30cm = 3dm        60cm = 6dm          70cm = 7dm

Bài 4. Diền cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp:

Giải

- Độ dài các bút chì là 16cm

- Độ dài gang tay của mẹ là 2dm

- Độ dài bước chân của Khoa là 30cm

- Bé Phương cao 12dm