Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Toán 2 ( Luyện tập chung )

Bài 1. Tính nhẩm:

12 - 4 =                9 + 5 =                11 - 5 =                   20 - 8 =

15 - 7 =                7 + 7 =                 4 + 9 =                   20 - 5 =

13 - 5 =                6 + 8 =                 16 - 7 =                  20 - 4 =

Bài giải

12 - 4 = 8                9 + 5 = 14                11 - 5 = 6                  

15 - 7 = 8                7 + 7 = 14                 4 + 9 = 13                

13 - 5 = 8                6 + 8 = 14                 16 - 7 = 9                 

 

20 - 8 = 12

20 - 5 = 15

20 - 4 = 16

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

28 + 19;               73 - 35;                 53 + 47;                  90 - 42.

Bài giải

Bài 3. Tìm x:

a) x + 18 = 62;                 b) x - 27 = 37;                 c) 40 - x = 8.

Bài giải

a) x + 18 = 62;                                   b) x - 27 = 37;                   

    x         = 62 - 18                                 x         = 37 + 27

    x         = 44                                        x         = 64                               

c) 40 - x = 8.

           x = 40 - 8

           x = 32

Bài 4. Con lợn to cân nặng 92kg, con lợn bé nhẹ hơn con lợn to 16kg. Hỏi con lợn bé cân nặng bao nhiêu kg?

Bài giải

Con lợn bé cân nặng:

92 - 16 = 76 (kg)

Đáp số: 76 kg