Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 sgk toán 2 ( Ôn tập về giải toán )

Bài 1. Một cửa hàng buổi sáng bán được 48l dầu, buổi chiều bán được 37l dầu. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu ?

Bài giải

Số lít dầu cả hai buổi bán được là

48 + 37 = 85 ( lít )

Đáp số: 85 lít dầu.

Bài 2. Bình cân nặng 32kg, An cân nhẹ hơn Bình 6kg. Hỏi An cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

An cân nặng:

32 - 6 = 26 (kg)

Đáp số: 26kg

Bài 3. Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 16 bông hoa. Hỏi Liên hái được bao nhiêu bông hoa?

Bài giải

Số bông hoa Liên hái được là:

24 + 16 = 40 ( bông hoa )

Đáp số: 40 bông hoa

Bài 4. Viết số thích hợp vào các ô màu xanh:

Bài giải