Bài 1, 2, 3 trang 110 sgk Toán 2

Bài 1: Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình nào ?

Bài 2: Hình nào có \({1 \over 2}\) số ô vuông được tô màu ?

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 2}\) số con cá ?

Bài giải:

Bài 1:

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình A.

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình C.

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình D.

Bài 2: 

Hình A, hình C.

Bài 3: Hình b.